Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van MaximuM alsmede op alle met MaximuM afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele hier niet vermelde voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichting
2.1 Offertes van MaximuM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. MaximuM zal de door MaximuM te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij MaximuM gehouden is de verplichtingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen.
2.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die MaximuM voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
2.3 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3: Uitvoering opdracht en personeel
3.1 MaximuM bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3.2 MaximuM kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met MaximuM plaatsvinden.
3.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of MaximuM geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
3.4 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van een opdracht een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

Artikel 4: Tarieven van incompany- en maatwerk leiderschap trajecten en coaching
4.1 Het is MaximuM toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
4.2 Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van MaximuM in het kader van de opdracht kunnen door MaximuM aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.
4.3 Eventuele andere opdracht gebonden kosten kunnen eveneens door MaximuM aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
5.1 MaximuM factureert opdrachtgever op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een herinnering worden gestuurd. Indien de factuur binnen de termijn van de herinnering niet is voldaan, zal een tweede herinnering worden gestuurd. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan MaximuM met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van MaximuM voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht van incompany- en maatwerk leiderschap trajecten
6.1 MaximuM behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MaximuM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van incompany- en maatwerk leiderschap trajecten
7.1 Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
7.2 In geval van het verzorgen van incompany- en maatwerk leiderschap trajecten behoudt MaximuM zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dat uitsluitend ter beoordeling van MaximuM is, de overeenkomst onder restitutie van de reeds betaalde bedragen te ontbinden.

Artikel 8: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van incompany- en maatwerk leiderschap trajecten
8.1 Bij annulering van een goedgekeurde workshop worden alle reeds gemaakte out of pocket kosten doorberekend plus alle gemaakte uren. Daarnaast wordt doorberekend: bij annuleren tot 1 volle maand voor de afspraak: 50% van de begroting. Bij annulering in gedurende de maand voorafgaande aan de boeking, dan wel op de dag van de boeking zelf: een suppletie tot 100 % van de offerte.
8.2 Indien voor de opdracht door MaximuM kosten zijn gemaakt voor hotel en/of locatie worden alle kosten in geval van annulering die door het hotel en/of de locatie aan MaximuM worden berekend aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 9: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van individuele begeleiding of coaching
9.1 Annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot vijf werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen vijf werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd.
9.2 De deelnemer van een coachingtraject heeft het recht om het traject tijdelijk stop te zetten om het binnen twaalf maanden weer voort te zetten. Ook heeft de deelnemer van een coachingtraject het recht om tussentijds van coach te veranderen zolang deze door MaximuM vertegenwoordigd is.

Artikel 10: Annulering of wijziging door de opdrachtgever van individuele deelname aan een workshop
10.1 Annulering of wijziging van de individuele deelname aan een workshop is alleen in overleg mogelijk indien dat minstens vier weken voor de start van de workshop wordt aangemeld. De deelnemer kan dan geplaatst worden in de eerstvolgende workshop groep die ingepland staat.
10.2 Bij het vertrek van de medewerker bij de opdrachtgever kan de opdrachtgever een andere medewerker de plaats te laten innemen in de reeds ingeplande groep. Indien dat de opdrachtgever op dat moment niet uitkomt dan heeft de opdrachtgever twaalf maanden om gebruik te maken van het recht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 MaximuM is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door MaximuM geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door MaximuM bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
11.2 MaximuM is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat MaximuM voor werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart MaximuM voor aanspraken van derden.
11.4 Bij uitvoering van de opdracht is MaximuM niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
11.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
11.6 MaximuM heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit
11.1 MaximuM is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. MaximuM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
11.2 Wat er besproken wordt tussen de coach van MaximuM en de deelnemer is voor de volle honderd procent vertrouwelijk. Derden – dus ook opdrachtgevers – krijgen nimmer rechtstreeks feedback over de inhoud van de sessies van MaximuM. Een serie sessies kan worden afgesloten met een evaluatiegesprek met de deelnemer, de opdrachtgever en de coach. In dat geval bepaalt de deelnemer welke onderdelen van het traject aan de orde komen.
11.3 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door MaximuM aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van MaximuM. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via MaximuM verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaximuM.
11.4 Door het aangaan van een overeenkomst met MaximuM wordt aan MaximuM toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal MaximuM uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. MaximuM zal de verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet bescherming persoonsgegevens voorstaat.

Artikel 13: Auteursrecht
13.1 Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door MaximuM gemaakt berust bij MaximuM.
13.2 MaximuM is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden met het in acht nemen van artikel 12.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en MaximuM waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden MaximuM 2020

Workshop

Overtuigend Communiceren

Graag schrijf ik me in.

De drie data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Pas na jouw akkoord op die drie data sta je ingeschreven.

Workshop

Overtuigend Presenteren

Graag schrijf ik me in.

De drie data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Pas na jouw akkoord op die drie data sta je ingeschreven.

Workshop

Overtuigend Leiderschap

Graag schrijf ik me in.

De drie data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Pas na jouw akkoord op die drie data sta je ingeschreven.

Workshop

Intervisiegroep Leiderschap & TA

Graag schrijf ik me in.

DATA VOORJAAR 2024:
DATA SEIZOEN 2024-2025:

Workshop

Beïnvloeding op het werk

Graag schrijf ik me in.

Voorjaarsgroep 2024
Najaarsgroep 2024
18 april
2 april
30 mei
20 juni
7 november
21 november
12 december
16 januari 2025

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op accepteren te klikken, geef je aan hiermee akkoord te gaan.

Accepteren